Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Da Vinci Leonardo
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 79    1  | 2  | 3  | 4  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Da Vinci Leonardo:     more books (99)
 1. The Notebooks of Leonardo Da Vinci - Volume 2 by Leonardo Da Vinci, 2010-03-07
 2. The Notebooks of Leonardo Da Vinci - Complete by Leonardo Da Vinci, 2010-03-07
 3. How to Think Like Leonardo da Vinci: Seven Steps to Genius Every Day by Michael J. Gelb, 2000-02-08
 4. Amazing Leonardo da Vinci Inventions You Can Build Yourself (Build It Yourself series) by Maxine Anderson, 2006-01-01
 5. Leonardo's Notebooks by Leonardo da Vinci, 2009-10-01
 6. Who Was Leonardo da Vinci? (Who Was...?) by Roberta Edwards, 2005-09-08
 7. The Notebooks of Leonardo Da Vinci - Volume 1 by Leonardo Da Vinci, 2010-03-07
 8. Leonardo: The Artist and the Man by SergeBramly, Leonardo Da Vinci, 1995-03-01
 9. The How to Think Like Leonardo da Vinci Workbook: Your Personal Companion to How to Think Like Leonardo da Vinci by Michael J. Gelb, 1999-06-15
 10. Leonardo da Vinci by Diane Stanley, 2000-09-30
 11. The Notebooks of Leonardo Da Vinci (Volume 1) by Leonardo da Vinci, 1970-06-01
 12. Leonardo da Vinci: The Complete Works
 13. Leonardo Da Vinci: The Complete Paintings and Drawings by Frank Zollner, Johannes Nathan, 2003-02-01
 14. Leonardo da Vinci for Kids: His Life and Ideas, 21 Activities (For Kids series) by Janis Herbert, 1998-10-01

1. BBC - History - Leonardo Da Vinci (1452 -1519)
Da Vinci was one of the great creative minds of the Italian Renaissance, hugely influential as an artist and sculptor but also immensely talented as an
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml
@import '/includes/tbenh.css'; @import '/history/historic_figures/css/historic_figures.css'; @import '/history/historic_figures/css/biography.css';
Home

TV

Radio

Talk
...
A-Z Index

4 April 2008
Accessibility help

Text only

BBC Homepage
History Homepage
Topics Resources Practical History Community Contact Us
Like this page? Send it to a friend!
Leonardo da Vinci (1452 -1519)
Da Vinci was one of the great creative minds of the Italian Renaissance, hugely influential as an artist and sculptor but also immensely talented as an engineer, scientist and inventor. Leonardo da Vinci was born on 15 April 1452 near the Tuscan town of Vinci, the illegitimate son of a local lawyer. He was apprenticed to the sculptor and painter Andrea del Verrocchio in Florence and in 1478 became an independent master. In about 1483, he moved to Milan to work for the ruling Sforza family as an engineer, sculptor, painter and architect. From 1495 to 1497 he produced a mural of 'The Last Supper' in the refectory of the Monastery of Santa Maria delle Grazie, Milan. Da Vinci was in Milan until the city was invaded by the French in 1499 and the Sforza family forced to flee. He may have visited Venice before returning to Florence. During his time in Florence, he painted several portraits, but the only one that survives is the famous 'Mona Lisa' (1503-1506).

2. Leonardo This Ontology Contains Details Of Leonardo, (Artist Or
The Last Supper After Restoration http//www.artrenewal. org/images/artists/d/da_vinci_leonardo/large/The_Last_Supper_EUR.jpg Leonardo_da_Vinci 0.9 IR
http://www.dcs.shef.ac.uk/~sam/results/artist domain/sample_xml_output/Leonardo.
Leonardo This ontology contains details of Leonardo, (Artist or Artwork) AKT:Armadillo Armadillo Vr1.0.12 FINAL edale/143.167.9.73 Sam Chapman Leonardo Vinci Leonardo da Vinci IE and IR http://www.uni-leipzig.de/~kuge/neu/zoellner/leonardo-eng.htm La_belle_Ferronière Annunciation Leda Lily Study http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Self_Portrait_EUR.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Mona_Lisa_EUR.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/The_Last_Supper_EUR.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/The_Last_Supper_pre_EUR.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Virgin_of_the_Rocks_london_EUR.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Leonardo_da_Vinci_St_John_the_Baptist.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Leonardo_da_Vinci_The_Virgin_and_Child_with_St_Anne.jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Leonardo_da_Vinci_Female_head_(La_Scapigliata).jpg IR http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Virgin_and_Child_with_John_the_Baptist_and_St_Anne_EUR.jpg

3. Poster, Kunstdrucke, Grafik, Wechselrahmen, Kunstversand Weltweit - Poster-und-K
da_vinci_leonardo,_L _ultima_cena,_particolare da_vinci_leonardo,_La_dama_con_l ermellino da_vinci_leonardo,_Mona_Lisa_(La_Gioconda)/_gross
http://www.poster-und-kunst.de/poster/Poster_D.htm
Künstler und Bilder (Liste)
Buchstabe " -D- " Alle Künstler sind in der nachfolgenden Liste
mit ihren Bildern alphabetisch sortiert. Wenn Sie zu einem anderen Buchstaben wechseln wollen,
klicken Sie einfach auf den gewünschten Anfangsbuchstaben.
(am Seitenende) Oder besuchen Sie unser Kunst-Kaufhaus
. Dort stehen Ihnen umfangreiche Such- und Hilfsfunktionen zur Verfügung. Einkaufen mit Spaß ! Herzlich Willkommen ! ! D'Amico_Larry,_Hudson_at_Croton_Point_3065
D'Amico_Larry,_Looking_South_3064

D'Arcangelo,_Beginning

D'Hey,_Nice,_1930
...
Dyf,_Village_de_Saint_Paul

Maler-Alphabet Klicken Sie einfach auf den gewünschten Anfangsbuchstaben A B C D ... Kontaktieren Sie uns goe-soe01

4. Da_vinci_leonardo
Leonardo da Vinci krótka biografia i galeria artysty.
http://www.plakatoteka.pl/da_vinci.htm
ZAKUPY WSPÓ£PRACA Kontakt Nowo¶ci Bestsellery Jak wieszaæ obrazy Co¶ o autorach AUTORZY A
ABELLAN-SOLANO

ADAMS Emily

wiêcej..
...
wiêcej..

Ur. 15 kwietnia 1452 w Toskanii . Od wczesnych lat dzieciêcych ujawni³ siê jego talent artystyczny, dlatego zosta³ oddany na naukê do malarza, rze¼biarza i z³otnika Andrea del Verrocchio . W wieku 20 lat Leonardo stworzy³ swoje pierwsze obrazy: Chrzest Chrystusa (1473-1475) namalowa³ go razem ze swoim nauczycielem, Verrocchio, Zwiastowanie, Pok³on Trzech Króli, ¦w. Hieronim (dwa ostatnie nie ukoñczone). Potem uzyska³ status niezale¿nego artysty-malarza. Leonardo sta³ siê znany i w okresie rozkwitu olejnego malarstwa realistycznego sta³ siê jego najwybitniejszym przedstawicielem. Najwa¿niejsz± prac± z tego okresu by³a nie ukoñczona Adoracja magów ( 1481 ). Z tego okresu pochodzi du¿a ilo¶æ rysunków technicznych przedstawiaj±cych najró¿niejsze mechanizmy, najczê¶ciej Schema delle proporzioni
Ultima cena
Feuilles d'etudes avec cavaliers wojenne. Niektóre z zaprojektowanych przez niegomaszyn dzia³aj±, a na wymy¶lonym przezeñ spadochronie wykonano udany skok z balonu . Kolejny okres - tzw. mediolañski rozpocz±³ siê wraz z prac± na dworze Lodovico Sforzy . Powsta³ wtedy znany portret Cecylii Gallerami Damy z ³asiczk±, obraz Madonna w grocie oraz malowid³o ¶cienne Ostatnia Wieczerza w refektarzu klasztoru przy ko¶ciele Santa BIOGRAFIE: Maria della Grazie ( 1495 - 1498 ). Po upadku Sforzy Leonardo da Vinci tworzy w Mantui i Wenecji, by w kwietniu 1500 roku na d³u¿ej przybyæ do Florencji. Tam zacz±³ pracowaæ dla Cesarego Borgii, ksiêcia Romanii jako jego architekt i in¿ynier wojskowy. Z tego okresu pochodzi obraz Mona Lisa ( 1503 ). W roku 1506 przeniós³ siê do Mediolanu, gdzie pozna³ Francesco Melziego, który by³ jego kompanem do koñca ¿ycia, a tak¿e spadkobierc±. W latach 1513 - 1516 mieszka³ w Rzymie, gdzie w tym czasie dzia³ali tacy arty¶ci, jak Micha³ Anio³ czy Rafael Santi . Od roku 1516 zacz±³ pracowaæ dla króla Francji Franciszka I . Zamieszka³ w posiad³o¶ci Clos Lucé, w pobli¿u królewskiej rezydencji w zamku Amboise, a król obdarzy³ go sowitym wynagrodzeniem. Zmar³ w roku 1519 i zosta³ pochowany w Kaplicy ¶w. Huberta, w zamku Amboise.

5. Catholic Church No Longer Swears Bible To Be All True [Archive] - Page 10 - NV N
http//www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml I don t give a rats arss about Leonardo. Never cared and still don t.
http://www.nvnews.net/vbulletin/archive/index.php/t-57664-p-10.html
nV News Forums General Forums Politics and Religion PDA View Full Version : Catholic Church no longer swears Bible to be all true Pages : sytaylor 10-14-05, 10:06 AM Didn't you know, when Michael Foot went, so did nuclear war? ;) UDawg 10-14-05, 10:59 AM Why are my beliefs important to you? What do you care so much? this thread is suppose to be about Catholic Church and the bible...nothing to do with my beliefs.
I am not going to go through all your posts becuase I really don't care.
You leveled a charge against me now back it up or keep quiet. The fact is you can't and I called you on it. Now stop posting rubbish. You throw out flippant remarks then point your croocked little finger at Christians when they respond to them. You make claims you cannot back upt and now you want to get back on topic just as soon as you were nail. LOL! Ok.
BTW I don't care about your beliefs, I care about your claims you can't back up. Further more you won't say what you believe. I am willing to bet money you are a liberal atheist. You run from this label just like every other coward liberal. Ghosthunter 10-14-05, 11:02 AM

6. Biography Center : Biographies Of Leonardo Da Vinci In
Biographies of Da Vinci Leonardo and, for more detail Biography of , , www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/, www.kfki.hu/~arthp/bio/l/leonardo/biograph.html
http://www.biography-center.com/biographies/4663-Da_Vinci_Leonardo.html
Home Suggest a Biography Forum Contact ... Highest Rated Browse by Letter : A B C D ... Z Da Vinci Leonardo 1519 ) Category ( ) suggest a correction
Rating 3 Rating Rate 0(broken link) www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/ Comment on this link Title : WebMuseum: Leonardo da Vinci
Rating 1 Rating Rate 0(broken link) www.kfki.hu/~arthp/bio/l/leonardo/biograph.html Comment on this link Title : Biography
Description : Biography of LEONARDO da Vinci (b. 1452, Vinci, d. 1519, Amboise) in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting and sculpture (1100-1850) Rating 1 Rating Rate 0(broken link) www.artinthepicture.com/artists/Leonardo_da_Vinci/...

7. Text
(Source http//www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml). The importance of observation has long been recognized by artists and
http://edneuroscience.com/pp2.htm
Exploring Da Vinci's works Carina Himes document.write(TODAY);
Lesson plan rationale by Isaac Newton (cited by Johnson, n.d.). Leonardo Da Vinci (Source http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml) Description of the Lesson plan
Pedagogical framework
childhood cancer survivors
(CCS) relying on their neurocognitive profile ( project 1). Katie's project on medulloblastomas also offers interesting insights about the neurocognitive effects of medulloblastomas, a kind of tumor which can present itself during childhood. UDL emphasizes on building flexible curriculum that can be accessed by all, improving access to learning through three networks: recognition, strategic and affective (Rose, Meyer, Strangman and Rappolt, 2002). It is based on three principles which enhance the three learning networks (Rose et al, 2002):
 • Provide multiple, flexible methods of presentation. Provide multiple, flexible methods of expression and apprenticeship. Provide multiple, flexible means of engagement.
 • Learning Goal
  Students will understand how Da Vinci relied on observation as a valuable tool to obtain information to construct his works in art and science.

  8. Leonardo Reproductions – Art Reproductions
  da Vinci Leonardo Reproductions, Art Reproductions, Painting Reproductions of Leonardo.
  http://www.topofart.com/artists/da_Vinci_Leonardo/
  Hand-Painted Fine Art Reproductions of Famous Paintings
  search more than 8.000 old masters and paintings now
  museum-quality oil painting on canvas art reproductions
  you will never miss any detail of your art reproduction
  oil painting reproductions at resonable cost
  all replicas are created by european academy educated painters
  Art Reproductions Gallery Work Samples F.A.Q. Ordering Info ... artists title artist museum da Vinci Leonardo Art Reproductions Gallery
  Italian High Renaissance Painter
  view shopping cart
  Signature: VIL-1007-1034 Medium: Oil on Canvas Condition: Unframed Size: 51/113 cm 20.1/44.5 in Price: 1056 USD The Annunciation c.1472/75
  Galleria degli Uffizi, Florence, Italy
  Signature: VIL-1008-1035 Medium: Oil on Canvas Condition: Unframed Size: 38/37 cm 15.0/14.6 in Price: 535 USD Portrait of Ginevra de Benci c.1474/76
  National Gallery of Art, Washington, USA
  Signature: VIL-1009-1036 Medium: Oil on Canvas Condition: Unframed Size: 54/40 cm 21.3/15.7 in Price: 497 USD Lady with an Ermine (Cecilia Gallarani) c.1484
  Czartoryskich Museum, Krakow, Poland
  Signature: VIL-1010-1037 Medium: Oil on Canvas Condition: Unframed Size: 77/53 cm 30.3/20.9 in

  9. Famous QuoteS By Leonardo Da Vinci
  Visit this site for famous quotes look for a well known Leonardo da Vinci quote from this celebrity! Read this Famous Quote by Leonardo da Vinci.
  http://www.famousquotes.me.uk/da_vinci_leonardo/

  As a well spent day brings happy sleep, so life well used brings happy death.
  Leonardo da Vinci
  Famous Quotes by Leonardo da Vinci
  The famous and celebrated quotes detailed in this section are well known as examples of the famed verbal and spoken communication, citation or quotations used by Leonardo da Vinci. The famous Leonardo da Vinci quotes can be in the form of extracts, passages or lines from famous speeches and quotes providing an illustration of or allusion citing the famous events of the day. Some of these quotes by Leonardo da Vinci will be familiar and some even deemed to be legendary or notorious Leonardo da Vinci quotes! This Famous Online Quotations site, with examples of Leonardo da Vinci famous quotes, provide a vast selection of topics and examples of categories which might include examples of funny quotes, motivational quotes, inspirational quotes, cute quotes, sad or even love quotes!
  Famous Leonardo da Vinci quotes are often mis-spelt / mistyped as qoutes (qoutes) and quotations (qoutations)
  Name mis-quotes : Leonardo De Vinci - Leonardo Da Vinchi - Leonardo De Vinchi
  Famous Leonardo da Vinci Quotes
  Famous Leonardo da Vinci Quotes - Famous Quotes - Sayings - Famous - Phrase - Popular - Great - Sayings - Qoutes - Examples - Well-Known - Famed - Celebrated - Eminent - Prominent - Legendary - Notorious - Qoutes - Witty - Infamous - Familiar - Funny - Entertaining - Phrase - Popular - Great- Inspirational - Motivational - Language - Talking - Verbal communication - Dialogue - Famous - Words - Communication - Oral communication - Spoken communication - Famous - Leonardo De Vinci - Leonardo Da Vinchi - Leonardo De Vinchi - Leonardo da Vinci Quotes

  10. Leonardo Da Vinvi - All Creatures Quotations Archive: People, Human, Humane, Ani
  This Quotations Archives contains quotations from famous and some not so famous people who have expressed a sense of love, compassion, and respect for all
  http://www.all-creatures.org/quotes/da_vinci_leonardo.html
  Leonardo da Vinvi
  From all-creatures.org QUOTATIONS ARCHIVE This Quotations Archive contains words from famous and some not so famous people who have expressed a sense of love, compassion, and respect for all of God's creation: for people, for animals, and for the environment. They speak of our teaching methods and philosophy. They speak of a lifestyle of non-violence. They seek to eliminate cruelty and suffering. They seek to wake us up. They seek to give us hope. Leonardo da Vinci
  "Truly man is the king of beasts, for his brutality exceeds theirs. We live by the death of others: We are burial places!" "I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men." "The smallest feline is a masterpiece." Snow Goose Photo by Sue Holloway - Creatured Connection
  Watercolor painting "Wetland Weeds" by Mary T. Hoffman Home Page Archive Table of Contents Quotations Table of Contents Your comments, questions, and additions are welcome:
  (d-1) Home Page Animal Issues Archive Art and Photos ... What's New?

  11. Da Vinci Leonardo Movie Posters At Movie Poster Warehouse Movieposter.com
  The Movie Poster Warehouse best resources of original and vintage Movie Posters, Rare movies posters and memorabilia visit our retail store in Toronto,
  http://www.movieposter.com/poster/MPW-12075/Da_Vinci_Leonardo.html
  GO BACK Poster Frame It Canvas It ... Reel Mud DA VINCI, LEONARDO POSTER
  Product ID:
  MPW-12075
  Description: Vetruvia man 2/thick; print; rolled;
  Dimensions: 23.5" x 31.5"
  Price: $ (USD)
  RATE THIS POSTER
  rmOnline=0; Customers who bought this poster also bought
  RISKY BUSINESS POSTER

  (MPW-19403)
  reprint; rolled; 1983
  26.5" x 38.5"
  ALIENS POSTER

  reprint; advance; rolled; 1986 27" x 39" CONTACT POSTER reprint; regular; rolled; 1997 26.75" x 38.5" DALI, SALVADOR POSTER (FA-120) La Cene; print; rolled; 36" x 24" GODFATHER: PART III POSTER (MPW-18037) original; rolled; single sided; 1993 27" x 40" TERMINATOR POSTER reprint; Italian; rolled; 1984 27.5" x 39.5" 24 INCH BLACK DELUXE POSTER HANGERS (MPW-2198) for 24 in width poster set of 2 for top and bottom 24 INCH BLACK HANGER (MPW-30107) set of 2 for top and bottom 24 INCH CHROME DELUXE POSTER HANGERS (MPW-2199) for 24 inch width poster set of 2 for top and bottom 24 INCH CLEAR HANGER (MPW-30109) set of 2 for top and bottom 24 INCH WHITE DELUXE POSTER HANGERS (ACC-0) for 24 in width poster set of 2 for top and bottom 24 INCH WHITE HANGER (MPW-30108) set of 2 for top and bottom 27 INCH BLACK DELUXE POSTER HANGERS (MPW-2201) for 27 inch width poster set of 2 for top and bottom 27 INCH BLACK GOTCHA POSTER HANGERS (MPW-15534) for 27 inch width poster set of 2 for top and bottom 27 INCH BLACK POSTER HANGER (MPW-30083) set of 2 for top and bottom comes with 2 hooks to hang on nails 27 INCH CHROME DELUXE POSTER HANGERS (MPW-2204) for 27 inch width poster set of 2 for top and bottom

  12. Da Vinci, Leonardo Oil Painting Artworks List , Biography Of Da
  Offering Da Vinci, Leonardo oil painting reproduction at affordable prices.
  http://www.angel-art-house.com/oil_paintings_artists/d/Da_Vinci_Leonardo/Da_Vinc

  13. Leonardo Da Vinci Biography - Oil Painting Art Reproductions - Art Sender
  Leonardo Da Vinci Biography. Fine quality handpainted oil paintings, art reproductions for home and office decoration or interior art design.
  http://www.artsender.com/artists/Da_Vinci_Leonardo.htm
  Home Subjects Styles Artist ... Colors Art Sender offers exclusive discounta and prizes to member from time to time. Join here to stay informed Our link Order Now! Contact Us FAQ Artist Biography
  Leonardo Da Vinci (1452-1519), Italian
  Leonardo Da Vinci Oil Paintings Reproductions:
  Lady with Ermine 60cm x 50cm (24 x 20 inches) $158 - Czartoryski Museum
  Madonna Litta
  60cm x 50cm (24 x 20 inches) $158 - The Hermitage
  Mona Lisa
  60cm x 50cm (24 x 20 inches) $158 - Le Louvre
  The Last Supper
  50cm x 100cm (20 x 40 inches) $191 - Convent of Santa Maria delle Grazie
  Study of a Tuscan Landscape
  60cm x 50cm (24 x 20 inches) $158
  Study of Arms and Hands
  88cm x 60cm (35" x 24") $259
  Designs for a Boat
  70cm x 132cm (28" x 52") $339
  An Artillery Park
  85cm x 70cm (33" x 28") $269
  Grotesque Profile
  94cm x 60cm (37" x 24") $269 Design for a Flying Machine 55cm x 63cm (22" x 25") $229 Proportions of the Head 65cm x 85cm (26" x 33") $269 Study for the Sforza Monument 70cm x 77cm (28" x 30") $259 View of a Skull 60cm x 64cm (24" x 25") $229 View of a Skull 50cm x 50cm (20" x 20") $209 Study of a Womb 77cm x 70cm (30" x 28") $259 Ill-matched Couple 90cm x 60cm (35" x 24") $259 Coition of a Hemisected Man and Woman 115cm x 70cm (45" x 28") $309 Anatomy of a Male Nude 98cm x 65cm (39" x 26") $279 A Grotesque Head 70cm x 50cm (28" x 20") $229 Study for the Head of Leda 60cm x 60cm (24" x 24") $229 Study for the Kneeling Leda 82cm x 70cm (32" x 28") $269 The Principal Organs and Vascular and Urino-Genital Systems of a Woman 85cm x 70cm (33" x 28") $269

  14. Da Vinci, Leonardo : 1452 - 1519 - Renaissance, Painting, Drawing, Renaissance,
  Da Vinci, Leonardo Renaissance, Italian, painting, drawing, renaissance Art News and International Arts News at Absolutearts.com.
  http://www.absolutearts.com/masters/names/Da_Vinci_Leonardo.html
  Da Vinci, Leonardo : 1452 - 1519 Search the Arts:
  Biographical Information:
  Artists Works:

  da Vinci, Leonardo

  Leonardo Da Vinci

  Leonardo Da Vinci

  Leonardo Da Vinci
  ...
  Museum Lionardo da Vinci Ideale

  Commercial Resources:
  ABABOR

  Ababor L.L.C.
  Always Great Software, Inc. Art Talaria Enterprises: Museum Store, Art Reproductions and Gifts ... Spectra Sketch art training device In the News: Rembrandt’s Treasures From Michelangelo to Picasso: Great Master Drawings from the Collection of the Albertina, Vienna Raphael and His Circle Drawings from Windsor Castle The Draftsman’s Art: Master Drawings from the National Gallery of Scotland Related Information: DaliLand DigitalArtNation.com, Online Art Links Drawings of Leonardo da Vinci ReNATssance Art ... They Build Their Own Mountain: Photos by Don Murphy - PHOTOSYNTHESIS Gallery EUTERPE'S DISCIPLES - Classical, Latin, and Jazz Musicians by Suzi Evalenko - First Street Gallery Richard Solstjarna to Exhibit During April - Sala Barna Open Studios Exhibition Features Jessica Dunn - Algarve Artist Network The Accessibility of Contemporary Art - New Book by Michael Corbin Helps “Everyday Joes” Become Art Collectors - AuthorHouse Exhibition to Feature Works by Edward Longo - Leonardo Da Vinci Restaurant Number Trance Face: Solo Exhibition by Rajinder Singh - O. Fournier Galleries

  15. Da Vinci, Leonardo - History Resources
  (14521519), Italian engineer (also painter and musician), filled notebooks with engineering and scientific observations that were centuries ahead of their
  http://www.asme.org/Communities/History/Resources/da_Vinci_Leonardo.cfm
  MEMBERS ONLY Join Renew Shop ... Home Search ASME: ASME.ORG Communities History Center History Resources ... A-D Biographies da Vinci, Leonardo (1452-1519), Italian engineer (also painter and musician), filled notebooks with engineering and scientific observations that were centuries ahead of their time. Contacts Have questions? Contact Customer Service at:
  E-mail: infocentral@asme.org
  Phone: 1-800-843-2763
  or 1-973-882-1170
  Mexico: 001-800-843-2763 Fax: 1-973-882-1717
  Calendar Of Events View All ASME Products
  By Technical Interest
  Courses Distance Learning Books Conference Papers Periodicals
  PUBLICATIONS
  EDUCATION EVENTS MEMBERSHIP ... Privacy Statement

  16. Sogdiana's Favorite Art-history Web Sites - StumbleUpon
  http//www.artrenewal.org/images/artists/d/da_vinci_leonardo/large/Leonardo_da_V… Liked it Feb 25, 935am 1 review arthistory
  http://sogdiana.stumbleupon.com/tag/art-history/
  var SERVERDOM = ".stumbleupon.com";
  StumbleUpon
  Discover new sites document.onkeydown = navigate_blog; var SERVERHTTP = 'http://www.stumbleupon.com/';
  Last login: 16 hours ago Sogdiana
  Sogdiana is a 61 year old married woman from Tashkent Uzbekistan Likes 8,473 pages, 14 videos 307 photos 620 fans 244 reviews Member since Dec 09, 2006
  Grant me a sense of humour, Lord, the saving grace to see a joke. To win some happiness from life, And pass it on to other folks.
  Feb 25, 9:35am 1 review art-history
  http://www.artrenewal.org/images/artists/d/Da_Vinci_Leonardo/large/Leonardo_d...

  http://www.klassiskgitar.net/Pap,%20Emil%20(19th%20century)%20-%20Portrait.jpg
  Feb 16, 5:15pm 1 review art-history
  http://www.klassiskgitar.net/Pap,%20Emil%20(19th%20century)%20-%20Portrait.jpg

  http://www.artinthepicture.com/artists/Frederick_Leighton/winding.jpeg
  Feb 10, 11:05am 1 review art-history
  http://www.artinthepicture.com/artists/Frederick_Leighton/winding.jpeg

  17. Books By Da Vinci Leonardo
  Find the lowest price on new and used books by Da Vinci Leonardo.
  http://www.allbookstores.com/author/Da_Vinci_Leonardo.html
  Search By: Keyword Title Author ISBN Browse: Choose a subject: Art Children's Books Christian Books History Gardening Horror Mystery Oprah Book Club Photography Reference Romance Science Science Fiction Sports Technology Travel Art Children's Books Christian Books History ...
  Store Directory
  Da Vinci Leonardo
  You may sort these results by title or by publication date
  36 titles (showing 1-20)

  18. Da Vinci Leonardo - ANobii
  Da Vinci Leonardo, books, reviews, news, discussions, profile and more!
  http://www.anobii.com/contributors/Da_Vinci_Leonardo/361252/language/1/
  Filter: World USA Select your city
  To see everyone, click "World" [x] Different contents may appear as you choose different location filters [x]
  Da Vinci Leonardo
  All works
  Most shelved Publication Date (New to Old) Publication Date (Old to New) Book Name (A to Z) Book Name (Z to A) User Rating (High to Low)

  19. Leonardo Da Vinci | Leonardo Da Vinci Paintings | Leonardo Da Vinci Biography
  Enjoy fine art reproduction paintings in your own home or office Bohemian Fine Art provides hand painted reproduction paintings of famous masterpieces.
  http://www.bohemianfineart.com/bio/Da_Vinci_Leonardo.html
  Da Vinci, Leonardo
  Leonardo Da Vinci Biography
  Italian painter, draftsman, sculptor, architect, and engineer whose genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal. His Last Supper (1495-97) and Mona Lisa (1503-06) are among the most widely popular and influential oil paintings of the Renaissance. His notebooks reveal a spirit of scientific inquiry and a mechanical inventiveness that were centuries ahead of his time. There has never been an artist who was more fittingly, and without qualification, described as a genius. Like Shakespeare, Leonardo came from an insignificant background and rose to universal acclaim. Leonardo was the illegitimate son of a local lawyer in the small town of Vinci in the Tuscan region. His father acknowledged him and paid for his training. He was taught by Andrea del Verrocchio (1435-88), an engaging painter whose great achievement was his sculpture. The definitive polymath, Leonardo had almost too many gifts, including superlative male beauty, a splendid singing voice, magnificent physique, mathematical excellence and scientific enquiry. This overabundance of talents caused him to treat his artistry lightly, seldom finishing a picture, and sometimes making rash technical experiments. The Last Supper, in the church of Santa Maria delle Grazie in Milan, for example, has almost vanished, so inadequate were his innovations in fresco preparation.
  Best Known Oil Paintings: Mona Lisa, The Last Supper, Madonna of the Rocks

  20. Da Vinci Leonardo, Biographies, College Term Papers.com
  Free term papers essays da Vinci Leonardo, Biographies.
  http://www.collegetermpapers.com/TermPapers/Biographies/da_Vinci_Leonardo.shtml
  Data Bases
  Custom Term Papers

  Free Term Papers

  Free Research Papers

  Free Essays
  ...
  Plagiarism?

  Links
  Top 100 Term Paper Sites

  Top 25 Essay Sites

  Top 50 Essay Sites

  Search 97,000 Papers @ DirectEssays.com
  ... Search 90,000 Papers @ MegaEssays.com Free Essays Term Paper Sites Chuck III's Free Essays Free College Essays TermPaperSites.com ... Biographies da Vinci Leonardo Word Count: 2419 College Term Papers

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 79    1  | 2  | 3  | 4  | Next 20

  free hit counter