Geometry.Net - the online learning center
Home  - Athletes_Soccer - Lalas Alexi
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-7 of 7    1 

         Lalas Alexi:     more detail
 1. Alexi Lalas Soccer Sensation / Sensacion Del Futbol Soccer (Hot Shots / Grandes Idolos) (Spanish Edition) by Rob Kirkpatrick, 2001-08
 2. Alexi Lalas: Soccer Sensation (Reading Power) by Rob Kirkpatrick, 2000-08
 3. Redemption song: unfairly characterized as the mascot of U.S. soccer, Alexi Lalas proved that beneath his famous mane he had the heart of a lion.: An article from: Soccer Digest by Michael Lewis, 2003-03-01
 4. Rutgers Scarlet Knights Men's Soccer Players: Alexi Lalas, Peter Vermes, Steve Rammel, David Masur, Jon Conway, Jeff Zaun, Joshua Gros
 5. Let Us See Your Game Face.(interview of soccer player, Alexi Lalas)(Interview): An article from: Soccer Digest by Ashley Jude Collie, 2001-04-01
 6. Soccer for Dummies by Inc. United States Soccer Federation, Michael Lewis, 2000-05-17
 7. Joueur International Américain de Soccer: Charlie Davies, Alexi Lalas, Edson Buddle, Landon Donovan, Herculez Gomez, Robert Millar (French Edition)
 8. American ambassadors. (Uncovering the Past).(Alexi Lalas returns to United States)(Brief Article): An article from: Soccer Digest
 9. Alexi Lalas: An entry from Gale's <i>Notable Sports Figures</i> by A. Petruso, 2004
 10. Kickin's Balls: The Alexi Lalas Story by Alexi Lalas, Thomas Lee Wright, 1996-05
 11. Major League Soccer Executives: Paul Allen, Oscar de La Hoya, Drew Carey, Lamar Hunt, Philip Anschutz, Alexi Lalas, Robert Kraft, Don Garber
 12. National Soccer Hall of Fame Members: Pelé, Franz Beckenbauer, Lamar Hunt, John Harkes, Philip Anschutz, Ahmet Ertegun, Alexi Lalas

1. Sports Figures - List Of Items - MSN Encarta
MSN homeMailMy MSNSign in. encartagreeting cardsmore. Envelope Hotmail im Messenger Figure of person in front of computer monitor My MSN
http://encarta.msn.com/refedlist_210023507_19.6/Lalas_Alexi.html
var s_account="msnportalencarta"; MSN home Mail My MSN Sign in ... more Hotmail Messenger My MSN MSN Directory Air Tickets/Travel Autos City Guides Election 2008 ... More Additional Reference Materials Thesaurus Translations Multimedia Other Resources Education Resources Math Help Foreign Language Help Project Planner ... Help List of Items from Encarta Sports Figures auto racing baseball basketball billiards ... , born in 1970, American soccer player, who was one of the most important members of the United States national team during the mid-1990s.... View article © 2007 Microsoft

2. Alexi Lalas - MSN Encarta
Lalas, Alexi, born in 1970, American soccer player, who was one of the most important members of the United States national team during the mid1990s .
http://ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761596520/lalas_alexi.html
var s_account="msnportalencartacaen"; Home Hotmail Spaces Video ... more Hotmail Messenger My Page Sympatico Mail Autos Careers Classifieds Entertainment ... More Reference Thesaurus Translation Multimedia Other Resources Top-10 List Language Help Products Guides ... Help Related Items Encarta Search Search Encarta about Alexi Lalas
Advertisement
Alexi Lalas
Encyclopedia Article Find Print E-mail Multimedia 1 item Alexi Lalas , born in 1970, American soccer player, who was one of the most important members of the United States national team during the mid-1990s. The talented and aggressive defender is easily recognized by his long red goatee and curly red hair. Before the 1994 World Cup was held in the United States, Lalas was active as a spokesman promoting the sport. After the World Cup he continued to support soccer in the United States by playing in Major League Soccer (MLS). Lalas was born in Birmingham, Michigan. He played collegiate soccer and hockey at Rutgers University in New Jersey. In 1991 Lalas was the consensus college soccer player of the year. He played for the U.S. Olympic team in 1992 and soon after was selected for the U.S. national team. At 6 ft 3 in (1.9 m), Lalas is tall for a soccer player. His height gives him an advantage over other players, especially when battling for headers, which involve striking the ball with the top of the head. During the 1994 World Cup Lalas was an integral member of the U.S. squad. As the Americans reached the tournament's second round, Lalas was one of five Americans to play every minute of every game in the competition. After the World Cup, Lalas spent a season with the Italian professional team Padova. He was the first U.S.-born player to participate in the

3. Ôóòáîëèñòû / Àìåðèêà / ÑØÀ / Àëåêñè Ëàëàñ / Ôó
Translate this page 1339. . . . . . . (FIFA)
http://football-players.ru/players/Lalas_Alexi.html

Ôóòáîëèñòû XX âåêà

Âðàòàðè XX âåêà

A
B ... Z
TRANSLATE INTO: english german french
Ëó÷øèå èãðîêè Ìèðà (FIFA)
Ëó÷øèå èãðîêè ìèðà (WS) Ëó÷øèå èãðîêè Åâðîïû (FF) Ëó÷øèå èãðîêè Åâðîïû (OM) ... Ñáîðíàÿ Euro Championship
Àëåêñè Ëàëàñ / Alexi Lalas (Ïàíàéîòèñ Àëåêñàíäåð Ëàëàñ/Panayotis Alexander Lalas) Îäèí èç ñàìûõ êîëîðèòíûõ ôóòáîëèñòîâ â èñòîðèè ôóòáîëà ÑØÀ. Âûñòóïàë â ÑØÀ, Èòàëèè, Ýêâàäîðå. Çàïîìíèëñÿ áîëåëüùèêàì íå òîëüêî íàäåæíîé èãðîé, íî è êðàñíîé øåâåëþðîé, è «ôèðìåííîé» áîðîäêîé, çà êîòîðóþ ïîëó÷èë ïðîçâèùå «Ïèðàò». Ñåé÷àñ ïðåçèäåíò è ãåíåðàëüíûé ìåíåäæåð êëóáà «Ëîñ Àíæåëåñ ýëàêñè». Èìåííî Ëàëàñ áûë èíèöèàòîðîì ïðèîáðåòåíèÿ Äýâèäà Áåêõýìà, ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîïóëÿðíîñòè ñâîåãî êëóáà è âñåé ëèãè MLS.
×åìïèîí ÑØÀ (MLS) 2002 ãîäà.
íà ñàéòå Wikipedia

4. Lalas Alexi - CD/DVD
Translate this page Links. Top Lalas alexi links CDs en DVDs kopen in onze webshop/webwinkel online bestellen, gratis thuisbezorgd! Voor mp3 downloads, zie officiele
http://www.themusicsafe.com/a/174965-lalas_alexi.htm
De winkel voor alle artiesten en alle cd's, dvd's, sacd's Zoek op: Trefwoord(en) Titel Artiest Songtitel EAN Uitgebreid zoeken Lalas alexi
Lalas alexi

Alexi lalas

A
B ...
More...

The Music Safe
Lalas alexi
Producten in onze winkel Ginger

Lalas alexi
CD

Links Top Lalas alexi links CDs en DVDs kopen in onze webshop/webwinkel: online bestellen, gratis thuisbezorgd! Voor mp3 downloads, zie officiele website artiest (download/downloaden)

5. Lalas Alexi CD Koupit Objednat Prodej CD Obchod SuperStarShop.cz
Lalas Alexi CD koupit objednat prodej nové SuperStar Shop.
http://superstarshop.cz/lalas_alexi.php?hudba=

6. Musik CD Portofrei & Günstig: Ex Libris: CD - Ginger/enhanced - Alexi Lalas -
Translate this page Musik CD Portofrei günstig Ex Libris CD - Ginger/enhanced - Alexi Lalas - exlibris.ch.
http://www.exlibris.ch/musik/lalas_alexi/gingerenhanced/jtv/5050159004829.aspx
SCHNELL-SUCHE Alle Produkte Buch English Books H¶rbuch H¶rbuch Download eBooks Musik/CD Vinyl Music Download DVD/Film Video Software/Games Electronics Papier/Tinte/Toner PROFI-SUCHE
Neuerscheinungen CD Low Budget Chor / Lied Dance Deutschrock / Liedermacher ... Sonstige Klassik
Charts Pop / Rock Bryan Adams - 11 Stefanie Heinzmann - Masterplan Winehouse Amy - Back to Black Duffy - Rockferry ... Top Pop / Rock Single Schnuffel - Kuschel Song Leona Lewis - Bleeding Love Timbaland feat. OneRepublic - Apologize Flo Rida - Low ... Top Single Sampler Bravo Hits 60 - CH Edition House 2008 - The Hit Mix Kuschelrock - Best of - Various Artists Future Trance 43 - Various Artists ... Top Sampler Klassik Rolando Villazon - Cielo e Mar S'bescht Klassik Album wo's git 3 - Various Artists Andrea Bocelli - Vivere - The Best of Luciano Pavarotti - Forever ... Top Klassik Schlager / Volksmusik Klostertaler - Himmelsst¼rmer Kastelruther Spatzen - Geschrieben f¼r die Ewigkeit Oesch's die Dritten - Jodelzauber Helene Fischer - Von hier bis Unendlich ... Top Schlager / Volksmusik Ginger/enhanced Lalas, Alexi

7. Alexi Lalas Pics, Alexi Lalas Photos, Alexi Lalas Pictures, Alexi Lalas Profile,
Alexi Lalas pics, Alexi Lalas photos, Alexi Lalas pictures, Alexi Lalas profile, Alexi Lalas biography, Alexi Lalas gallery.
http://www.wsoccer.com/players/l/lalas_alexi.htm
ALEXI LALAS Alexi Lalas - Photos, pics, biography, profile, videos and links Alexi Lalas - Fotos, biografia, videos y links ...
Soccer Fans
MISCELLANEOUS Live Scores
Latest News

Soccer Statistics

Soccer Coachs
...
Contact us
© 1999-2005, Wsoccer. All right reserved.

Page 1     1-7 of 7    1 

free hit counter