Geometry.Net - the online learning center
Home  - Athletes_Soccer - Shevchenko Andriy
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 27    1  | 2  | Next 20

         Shevchenko Andriy:     more detail
 1. Andriy Shevchenko by Seamus Craic, 2007-12-21

1. Shevchenko_andriy On Flickr - Photo Sharing!
Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos to the world, securely and
http://www.flickr.com/photos/10341146@N08/2238470316/
YAHOO.util.Event.addListener(window, 'load', F._window_onload); YAHOO.util.Event.addListener(window, 'resize', F._window_onresize); YAHOO.util.Event.addListener(window, 'blur', F._window_onblur); YAHOO.util.Event.addListener(window, 'focus', F._window_onfocus); YAHOO.util.Event.addListener(window, 'unload', F._window_onunload); You aren't signed in Sign In Help
To take full advantage of Flickr, you should use a JavaScript-enabled browser and
install the latest version of the Macromedia Flash Player

F.decorate(_ge('button_bar'), F._photo_button_bar).bar_go_go_go(2238470316, 0); F.decorate(_ge('photo_notes'), F._photo_notes).notes_go_go_go(2238470316, 'http://farm3.static.flickr.com/2353/2238470316_4319868e09_t.jpg', '3.1444'); View lindsay_lohan_mari ka's map Taken in a place with no name (See more photos here
Would you like to comment?
Sign up for a free account, or

2. Your Directory : Add Webpage
Sports/Football/Players/Ukraine/shevchenko_andriy. Some words about pay mode Add URL with pay mode. Some words about link mode Add URL with link mode
http://www.your-directory.co.uk/suggestURLStep1.htm?Location=Sports/Football/Pla

3. Shirtless Teen Idols: Andriy Shevchenko
Homepage Members Actors Singers Athletes Models Asian Clips HitRocket Top 100 Celebrities AFC Inlive. SUBSCRIPTIONS (1 month). only pics
http://www.teenidols2000.com/sti/athletes/shevchenko_andriy/shevchenko_andriy.ht

AFC

Inlive

SUBSCRIPTIONS (1 month) only pics
only clips

Andriy Shevchenko Various Pics
click to enlarge
click to enlarge
click to enlarge
click to enlarge Pics from Clips
(1 clip available) click to enlarge

4. Brama, Gateway Ukraine, Sports
Translate this page ADVERTISEMENT. New children s book written and illustrated by Dzvinka Hayda. New children s book written and illustrated by Dzvinka Hayda
http://www.brama.com/sports/bio/soccer/shevchenko_andriy.html
BRAMA News Weather Elections ... Classifieds BRAMA SPORTS ADVERTISEMENT
New children's book written and illustrated by Dzvinka Hayda
BRAMA Sports Thursday, April 03, 2008, 04:08 EDT Retrun to: Sports Home UkraiNewstand OLYMPICS
8-24 Feb 2002
National Olympic Committee of Ukraine
Ukraine in 2002 [NBC] Country Profile The Athletes Winter Medals 1992-Present W'1998 XVIII Nagano W'1994 XVII Lillehammer W'1992 XVI Albertville Summer Medals 1992-Present S'2000 XXVII Sydney S'1996 XXVI Atlanta S'1992 XXV Barcelona Official Websites Salt Lake City 2002 Winter Games Official Olympics Website Nat'l Olympic Committee of Ukraine US Olympic Committee ... Athens 2004 Medals Archives
at SportingData.com
Winter Games Summer Games OLYMPICS NEWS COVERAGE NBCOlympics.com Yahoo!Oly Salt Lake Tribune Deseret News (SLC) Interactive Forum International electronic discussion group about Ukrainian sports (subscription necessary):
 • SEND A MESSAGE
 • SUBSCRIBE
 • Sports List Archives SOCCER NEWS Soccer at OneFootball Ukrainian Soccer News UkrainianSoccer.Net Ukrainian Football (Soccer) ... The Daily Soccer (Ukraine) UKRAINE SPORTS NEWS CNN Sports CBS Sportsline search Deja News search Excite search ...
  Places to visit
  SPORTS BIO ANDRIY SHEVCHENKO Date of birth: 29 September 1976 Birthplace: Dvirkivshchyna, Kyiv oblast, Ukraine
 • 5. SportsGamer.com : Fifa08 Rosters
  GameSpot GameFAQs MP3.com TV.com MovieTome. Email. Password. Join SportsGamer Forgot Login Help. SportsGamer.com
  http://www.sportsgamer.com/games/fifa08/roster/player/shevchenko_andriy
  GameSpot GameFAQs SportsGamer MP3.com ... MovieTome E-mail: Password: Join SportsGamer Forgot Login Help SportsGamer.com ... GROUPS
  FIFA 08 - England 1 - Chelsea FC - Sortable Roster
  All Leagues (Click below to select a league)
  Australia Austria Belgium Brazil ... Denmark England 1 England 2 England 3 England 4 France ... All England 1 Teams (Click below to view a team roster) Arsenal FC Aston Villa Birmingham Blackburn ... Bolton Chelsea FC Derby County Everton Fulham Liverpool ... < Back to roster
  Shevchenko, Andriy
  Personal: Name: Shevchenko, Andriy Team: Chelsea FC Nation: Ukraine International Team: Ukraine Position: ST Age: Height: Weight: Foot: R Overall Rating: Skill: Dribbling: Ball Control: Long Passing: Free Kick Accuracy: Weak Foot: Movement: Speed: Acceleration: Reactions: Power: Shot Power: Stamina: Strength: Long Shots: Attack: Finishing: Heading Accuracy: Crossing: Short Passing: Goalkeeper: GK Reflexes: GK Handling: GK Positioning: GK Diving: Mentality: Aggression: Tactical Awareness: Positioning:

  6. SoccerFiesta.net » US Major League Soccer
  shevchenko_andriy. Chelsea and Ukrainian soccerstar Andriy Shevchenko show his interest to move to US Major League Soccer. “I’d like to play there,
  http://www.soccerfiesta.net/category/leagues/us-major-league-soccer/
  @import url( http://www.soccerfiesta.net/wp-content/themes/c211/style.css );
  Add to : Google MyYahoo My AOL
  US Major League Soccer category
  Previous articles August 17th, 2007
  David Beckham Scored First Goal For LA Galaxy
  Posted at August 17th, 2007 in David Beckham US Major League Soccer by Mr. Kicker Beckham scored the goal in the 27th minute. Beckam also sent a first assist to Landon Donovan, who scored on a breakaway in the 47th minute for a 2-0 lead. LA Galaxy advanced to the Aug. 29 tournament final in Carson against Mexican club team Pachuca, who drew 2-2 with Houston, but won 4-3 on penalty kicks. More 3 comments See also in David Beckham US Major League Soccer June 17th, 2007
  LA Galaxy To Sell David Beckham For US$100M !!!
  Posted at June 17th, 2007 in David Beckham Real Madrid US Major League Soccer by Mr. Kicker This statement also as a response of previously report that Real Madrid president Ramon Calderon plan to buy back David Beckham from LA Galaxy More 2 comments See also in David Beckham Real Madrid US Major League Soccer May 30th, 2007

  7. ãÜÜÜßÜÜÜÊÜÜÜÈÜÜÜÉ ÇáÇåÜÜÜÜÜÜÏÇÝ æÇáÜãÜÜÜÜ
  Translate this page http//www.ru-football.narod.ru/video/shevchenko_andriy.MPG http//www.ru-football.narod.ru/video/veron_juan.MPG
  http://www.juventusmania.net/fm/archive/index.php/t-39280.html dir=rtl
  Roberto Carlos 23-02-2006, 12:30 PM
  Ajax-AZ 5 - 1
  Van der Gun (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_az_5-1.avi)
  Arveladze (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_az_4-1.avi)
  Van der Meyde (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_az_3-1.avi)
  Van der Vaart (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_az_2-1.avi)
  Van Der Vaart (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_az_1-0.avi)
  FC Twente-Ajax 1 - 3
  Machlas (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/twente_ajax_1-3.avi)
  Galsek (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/twente_ajax_1-2.avi)
  De Cler (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/twente_ajax_1-1.avi) Ajax-Vitesse 1 - 2 Arveladze (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_vitesse_1-1.avi) Ajax-Feyenoord 3 - 4 Arveladze (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_feyenoord_3-4.avi) Arveladze (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_feyenoord_2-1.avi) Arveladze (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/ajax_feyenoord_1-1.avi) RKC - Ajax 2-2 Ikedia (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/rkc_ajax_2-2.avi) Witschge (http://oudesite.ajax.nl/video/matches/rkc_ajax_2-1.avi)

  8. Photo Album
  shevchenko_andriy _cfc_profile_ (0 comments). show racisim the red card.jpg. (0 comments). shunsukenakamaura .jpg. (0 comments)
  http://www.bebo.com/PhotoAlbum.jsp?PhotoNbr=1&MemberId=834044&PhotoAlbumId=52980

  9. Kmbs - Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Á³çíåñ-Øêîëà
  – .
  http://www.kmbs.com.ua/ua/persons/shevchenko_andriy.htm
  kmbs-áëî´ E-Learning English Executive ÌBÀ ... Ïðî kmbs
  kmbs
  Àíäð³é – íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè. Ðàí³øå ïðàöþâàâ Ïðåçèäåíòîì Öåíòðó ñóñï³ëüíèõ ìåä³à òà áóâ Ïåðøèì â³öå-ïðåçèäåíòîì Íàö³îíàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè òà øåô-ðåäàêòîðîì ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì ³ âåäó÷èì “5 êàíàëó”, ñïåöêîðîì ïðîãðàì “Ðåïîðòåð”, “Òåìà òèæíÿ”, “Òåìà äíÿ” íà Íîâîìó êàíàë³ òà êîðåñïîíäåíòîì Òåëåâ³ç³éíî¿ ñëóæáè íîâèí “1+1”. Àíäð³é ïóáë³êóºòüñÿ â óêðà¿íñüê³é òà çàêîðäîíí³é ïðåñ³ ç 1989, à íà òåëåáà÷åíí³ ïðàöþº ç 1995. Òàêîæ â³í ìຠçíà÷íèé òðåíåðñüêèé äîñâ³ä ç æóðíàë³ñòèêè, PR òà ðîáîòè ç³ Ç̲ - Àíäð³é âèêëàäຠó kmbs òà â ̳æíàðîäíîìó ðåñïóáë³êàíñüêîìó ³íñòèòóò³ [ÑØÀ], ïðàöþº òðåíåðîì "²íòåðíüþç - Óêðà¿íà". Àíäð³é îòðèìàâ äèïëîì ìàã³ñòðà ³ç æóðíàë³ñòèêè â ²íñòèòóò³ æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà [ñïåö³àë³çàö³ÿ ó òåëå- òà ì³æíàðîäíà æóðíàë³ñòèêà] òà äèïëîì áàêàëàâðà ç ïîë³òîëî㳿 Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäå쳿. © «kmbs» 2008 www.kmbs.com.ua Reaktivate

  10. ãäÊÏíÇÊ ßæææÑÉ
  Translate this page =A9iby0hlOQ1EoGEBdBb8w8QF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12flo71d4/ EXP=1141803749/*-http%3A//www.ru-football.narod.ru/video/shevchenko_andriy.MPG
  http://forum.kooora.com/f.aspx?t=1440859 dir=rtl

  11. Andriy Shevchenko Fotos, Fotografias, Biografia, Perfil
  Translate this page Andriy Shevchenko fotos, fotografias, biografia, perfil.
  http://www.wsoccer.com/espanol/futbolistas/s/shevchenko_andriy.htm
  LIGAS DE FUTBOL Inglaterra
  Italia

  España
  ...
  Hinchadas
  MAS DE FUTBOL Resultados en vivo
  Ultimas Noticias

  Estadisticas

  Entrenadores
  ...
  Mapa del Sitio

  ANDRIY SHEVCHENKO DATOS PERSONALES
  Nombre Completo: Andriy Shevchenko Puesto: Delantero Club: AC Milan Italia Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Dvirkivshchyna, Kyiv (Ukraine) Altura: 183 cm Peso: 73 Kg
  TRAYECTORIA Club Pais Dynamo Kyiv Ukraine More info about him Trophies GALERIA DE FOTOS Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 ... Contactos © 1999-2005, Wsoccer. Todos los Derechos Reservados.

  12. Http//www.milanac.it/pagine/Milan_AC.htm Http//www.milanac.it
  Translate this page http//www.milanac.it/pagine/shevchenko_andriy.htm http//www.milanac.it/pagine/Tomasson_Jon_Dahl.htm http//www.milanac.it/pagine/.htm
  http://www.milanac.it/virtuallinks.htm
  http://www.milanac.it/pagine/Milan_AC.htm http://www.milanac.it/pagine/Milan_Clubs.htm http://www.milanac.it/pagine/AC_Milan.htm http://www.milanac.it/pagine/Calcio.htm http://www.milanac.it/pagine/Milan_AC.htm http://www.milanac.it/pagine/Milan_Clubs.htm http://www.milanac.it/pagine/AC_Milan.htm http://www.milanac.it/pagine/Calcio.htm ... http://www.milanac.it/pagine/Milan_Club_Villacidro.htm

  13. Cuba En Noticias (Copa Mundial De Fútbol 2006) - Equipo Ukrania
  Translate this page 07 - shevchenko_andriy (DL) 08 - SHELAYEV_Oleg (MC) 09 - GUSEV_Oleg (MC) 10 - VORONIN_Andriy (DL) 11 - REBROV_Serhiy (MC) 12 - PYATOV_Andriy (AR)
  http://cubahora.co.cu/index.php?tpl=coberturas/deportes/futbol/internac/mund-fif

  14. Abramovich Ficha A Un Velocista Para ‘Sheva’ - Simplemente Fútbol
  Translate this page shevchenko_andriy.jpg El dueño ruso del equipo inglés ha contratado los servicios del ex velocista Darren Campbell para que sea el entrenador personal de
  http://www.simplementefutbol.net/futbol-ingles/chelsea/abramovich-ficha-a-un-vel

  15. Directopedia : Directory : Sports : Soccer : Players : Ukraine : Shevchenko, And
  Directory. Arts. Business. Computer. Games. Health. Home. Kids and Teens. News. Recreation. Reference. Regional. Science. Shopping. Society
  http://www.directopedia.org/directory/Sports-Soccer/Players-Ukraine-Shevchenko_A
  var pid=1507094 Web DIRECTOPEDIA Arts Business Computer Games ... Ukraine Shevchenko, Andriy
  Shevchenko, Andriy
  Directory Wikipedia-Article idliste = [2121412,2121413];
  Webpages concerning "Shevchenko, Andriy"
  Forza Sheva A fan site for Andriy Shevchenko with news, profile, match statistics, photographs, video, and links. Details + Preview
  Keywords:
  Fan Site, Andriy Shevchenko, Sheva, AC Milan, news, picture, photograph

  http://www.forzasheva.com/
  SHEVCHENKO
  Shevchenko Pictures, Shevchenko Photos, Shevchenko Pics, Shevchenko Biography, Shevchenko Profile, Shevchenko Goals, Shevchenko Videos, AC Milan, Ukraine Details + Preview
  Keywords:
  Shevchenko, Shevchenko Pictures, Shevchenko Photos, Shevchenko Pics, Shevchenko Biography, Shevchenko Profile, Shevchenko Goals, Shevchenko Videos, AC Milan, Ukraine

  http://www.shevchenko.com.ar
  Help building the largest human-edited directory of the web Suggest URL Open Directory Project Become an editor directopedia.org uses links and structure from dmoz Open Directory Project.
  The contents has been generating using technology developed by scientec.
  Wikipedia-Article "Andriy Shevchenko"

  16. Ôóòáîëèñòû / Åâðîïà / Óêðàèíà / Àíäðåé Øåâ÷åí
  Translate this page 1217. . . . . . . (FIFA)
  http://www.football-players.ru/players/Shevchenko_Andriy.html

  Ôóòáîëèñòû XX âåêà

  Âðàòàðè XX âåêà

  A
  B ... Z
  TRANSLATE INTO: english german french
  Ëó÷øèå èãðîêè Ìèðà (FIFA)
  Ëó÷øèå èãðîêè ìèðà (WS) Ëó÷øèå èãðîêè Åâðîïû (FF) Ëó÷øèå èãðîêè Åâðîïû (OM) ...
  íàãðàäà «ESM»

  Âñåãî â D-1: 356 ìàò÷åé, 191 ãîë

  17. Webnews - Medienbarometer: Andriy Shevchenko Nachrichten
  Translate this page Börsen wie die Steine, Zittrige vs. Hartgesottene, Bush optimistish, Anzahl der Aktionäre sinkt.
  http://www.webnews.de/stories_of_author/Shevchenko_Andriy/blogger
  Registrieren / Login
  Autor: Andriy Shevchenko
  Community Top Webnewser Top Gruppen Top Diskussionen Medienbarometer ... Verhaltensrichtlinien Werkzeuge Alle Werkzeuge Hilfe Problem melden H¤ufig gestellte Fragen œber Webnews Wie funktioniert's? Das Unternehmen Unser Blog Jobs ... Kooperationen

  18. Fussballspieler WM 2006 Andriy Shevchenko Fußballspieler Fussballer Portrait St
  Translate this page Herren. WM 2014 Brasilien WM 2010 Südafrika WM 2006 Deutschland WM 2002 Südk./Japan WM 1998 Frankreich WM 1994 USA WM 1990 Italien WM 1986 Mexiko
  http://www.fussball-wm-statistik.de/fussballspieler/shevchenko_andriy.shtml
  Fußball-Datenbank Vereinswappen Homepage-Service Newsletter ... Home
  Interessantes
  Weltmeisterschaften
  Herren WM 2014 Brasilien
  WM 2010 Südafrika

  WM 2006 Deutschland

  WM 2002 Südk./Japan
  ...
  WM 1930 Uruguay

  Damen WM 2011 Deutschland
  WM 2007 China

  WM 2003 USA
  WM 1999 USA ... WM 1991 China WM-Geschichte WM-Chronik ab 1930 WM 2006 Special Stadien WM 2006 Spielplan WM 2006 alle WM-Spieler Unterkünfte der Teams ... Links zur WM 2006 Surftipps EM-Statistiken Tipp des Monats Info / Kontakt Kontakt Werbung Impressum URL melden Team Ukraine Andriy Shevchenko Position Angriff Geburtsdatum/-ort 1,83 m Web www.sport-finden.de Partnerseiten: Status: Online Status: Online Wettbonus (c) 2001 by Sport-finden.de Hinweise Nutzungsbedingungen Impressum ... fussball-wm2006.com

  19. Shevchenko Andriy
  Translate this page Sito interamente dedicato al campione di calcio ucraino. Qui trovate la storia calcistica, le interviste e una vasta galleria fotografica.
  http://www.misterlink.net/scheda_sito/13579/Shevchenko_Andriy.html
  Inserisci i termini di ricerca Invia modulo di ricerca var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); Shevchenko Andriy Sito interamente dedicato al campione di calcio ucraino. Qui trovate la storia calcistica, le interviste e una vasta galleria fotografica. http://utenti.lycos.it/sheva_ilmigliore/ Valutazione: Grafica: Facilità di navigazione: Contenuti: Inserisci la tua valutazione Invia la tua valutazione Grafica: Facilità di navigazione: Contenuti: nick: commento: EXTRA Arte Viaggi Videogiochi

  20. .3 3
  Translate this page shevchenko_andriy, SHILTON_PETER, SHIMOKAWA_KENICHI. SHIRKO_ALEXANDR, SHKVYRIN_IGOR, SHMAROV_VALERIY. SHMATOVALENKO_SERHIY. SHOVKOVSKYI_OLEXANDR
  http://footbik.narod.ru/persons/PERSONS_S.htm
  var y5_pageId = 6259; var y5_statId = 2999244014; document.write(''); A B C D ... Z
  SATRUSTEGUI_JESUS MARIA
  JAVIER
  CLAUDIO
  SIERRA_JOSE LUIS
  SODERBERG_TOMMY.jpg
  VILLANUEVA
  GUNNAR

  Page 1     1-20 of 27    1  | 2  | Next 20

  free hit counter