Geometry.Net - the online learning center
Home  - Theorems_And_Conjectures - Unsolved Problems
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 74    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | Next 20

         Unsolved Problems:     more books (100)
 1. Ionic polymerization, unsolved problems
 2. Unsolved Problems in Stellar Physics: A Conference in Honor of Douglas Gough (AIP Conference Proceedings / Astronomy and Astrophysics) by Richard J. Stancliffe, 2007-11-26
 3. Puerto Rico, unsolved problem, by Earl S Garver, 1945
 4. Kourovka Notebook: Unsolved Problems in Group Theory (American Mathematical Society Translations Series 2) by Kourovskaia Tetrad. English, 1983-08
 5. Unsolved Problems of Noise and Fluctuations: UPoN 2002: Third International Conference on Unsolved Problems of Noise and Fluctuations in Physics, Biology, ... 2002 (AIP Conference Proceedings) (Vol 665)
 6. Unsolved Problems on Mathematics for the 21st Century (Stand Alone)
 7. Some Unsolved Problems Of A University Town (1920) by Arthur Evans Wood, 2010-09-10
 8. Unsolved Problems of Noise and Fluctuations: UPoN'99: Second International Conference, Adelaide, Australia 11-15 July 1999 (AIP Conference Proceedings)
 9. Unsolved Problems of Noise and Fluctuations : UPoN 2005: 4th International Conference on Unsolved Problems of Noise and Fluctuations in Physics, Biology ... / Mathematical and Statistical Phsyics)
 10. On Some Unsolved Problems in Geology: Address of J.W. Dawson, Ll.D., President of the American Association for the Advancement of Science : Delivered at the Minneapolis Meeting, August 1883 by John William Dawson, 2010-05-25
 11. Unsolved Problems of Co- and Graft Polymerization (Journal of Polymer Science: Polymer Symposia No 64) by Otto Vogl, Cristofor I. Simionescu, 1979-08
 12. The Origin of Chirality in the Molecules of Life: A Revision from Awareness to the Current Theories and Perspectives of this Unsolved Problem by Albert Guijarro, Miguel Yus, 2009-01-07
 13. Erdos on Graphs : His Legacy of Unsolved Problems by Fan Chung, Ron Graham, 1998-01-05
 14. Deviance, Terrorism and War: The Process of Solving Unsolved Social and Political Problems by John Wear Burton, 1979-12

41. List Of Articles About Unsolved Problems
Up Contents. List of articles about unsolved problems. Redirected from Unsolved problems. REDIRECT List_of_unsolved_problems
http://www.ebroadcast.com.au/lookup/encyclopedia/un/Unsolved_problems.html
Make eBroadcast my Homepage Contact Us It's Web Guide Encyclopedia Contents List of articles about unsolved problems Redirected from Unsolved problems
 • REDIRECT
 • Elsewhere Search engine
  Web directory

  CONTENTS: A B C D ... Contact Us

  42. МАТЕМАТИКА - ИКТ в училÐ
  http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems. , Mathsoft
  http://teacher.bg/cs/blogs/ilarionov/archive/2007/10/19/2144.aspx

  43. Khoa Hoc@doi Song/Phuong Trinh Nhieu An So
  http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems/2186a.aspx. “1, 2, 5, 10, 13, 17, 26, 29, 34, 37, 41, 53, 58, 61, 65, 73, 74, 82, 85, 89, 97,
  http://www.khoahoc.net/baivo/vovanran/080307-phuongtrinhnhieuanso.htm
  DIOPHANTINE EQUATIONS Vµ Văn R¢n th¡ng 03 năm 2007 Phải c³ sá»± đồng ½ của t¡c giả cÅ©ng nhÆ° ghi rµ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn ph¡t h nh lại th´ng tin từ website n y Gần đ¢y c¡c nh  To¡n học quan t¢m đến loại phÆ°Æ¡ng tr¬nh c³ nhiều ẩn số, v  số mÅ© c³ thể vượt ra khỏi tầm tay của chºng ta, nªn rất kh³ đối với học sinh, sinh viªn, v¬ c¡c bạn trẻ chÆ°a bao giờ được học đến loại phÆ°Æ¡ng tr¬nh ĐA ẨN SỐ nầy, c²n gọi l  DIOPHANTINE EQUATIONS, c¡c bạn trẻ chỉ học mỗi ẩn số phải c³ một phÆ°Æ¡ng tr¬nh mới giải được, n³i nhÆ° vậy kh´ng c³ nghÄ©a l  Diophantine Equations qu¡ mới, thật ra loại phÆ°Æ¡ng tr¬nh nầy c³ từ nhiều ng n năm trước, NhÆ°ng kh´ng hiểu sao Diophantine Equations bị mất đi một thời gian l¢u, phÆ°Æ¡ng tr¬nh lấy tªn nh  To¡n học Diophantus of Alexandria ( Greek v¬ ´ng đ£ bỏ ra nhiều c´ng sức để sÆ°u tầm, ´ng l  t¡c giả của nhiều cuốn s¡ch Số học (Arithmetica) với những phÆ°Æ¡ng tr¬nh phức tạp thuộc nhiều thế ká»· Trước C´ng nguyªn, gọi chung l  Diophantine Equations, phÆ°Æ¡ng ph¡p để giải c¡c phÆ°Æ¡ng tr¬nh đa ẩn số của Diophantus of Alexandria được gọi l  Diophantine analysis. Học về Diophantine Equations l  một trọng t¢m trong l£nh vá»±c học thuyết số (number theory), nh 

  44. Wanisys-the Most Educational Site- - Physics Help
  Home · A_Calendar · A_Downloads · A_Downloads3000 · A_Downloads4Mobile · A_Downloads4Templates · A_Feedback · A_Forums · A_iTunes_Music_Shop · A_Journal
  http://kjw0815.codns.com/wanisys/english/phpnuke/html/modules.php?name=Physics_H

  45. Ïðåïðàòêè
  , ; http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems
  http://www.math.bas.bg/softeng/bantchev/b-collect/reading/links.html
  http://www.softpanorama.org
  http://www.softpanorama.org/Algorithms

  Âòîðîòî å ðàçäåë îò ñàéòà, ïîñâåòåí íà àëãîðèòìèêa (è ñòðóêòóðè îò äàííè)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Computer_science
  Ïîðòàëíà ñòðàíèöà çà èíôîðìàòèêà â Wikipedia
  http://algolist.manual.ru http://www.nist.gov/dads http://algo.inria.fr
  Èíôîðìàöèîíåí ñàéò íà INRIA (Ôðåíñêè íàöèîíàëåí èíñòèòóò çà èçñëåäâàíèÿ ïî èíôîðìàòèêà è óïðàâëåíèå)
  http://geometryalgorithms.com http://www.ics.uci.edu/~eppstein/geom.html http://compgeom.cs.uiuc.edu/~jeffe/compgeom http://foldoc.doc.ic.ac.uk ...
  http://www.hjs.org/babel.htm
  Babel: ðå÷íèê íà ñúêðàùåíèÿòà â èíôîðìàòèêàòà
  http://www.billssite.com/puterize.htm
  Computerize: ðå÷íèê íà ñúêðàùåíèÿòà â èíôîðìàòèêàòà
  http://www.hyperdictionary.com
  http://www.computer.org/history
  IEEE Computer
  http://www.computer-museum.ru http://archive.comlab.ox.ac.uk/other/museums/computing/pioneers.html http://www.thocp.net/biographies/biographies.htm http://www.computerhistory.org ... http://mathworld.wolfram.com
  Mathworld: ìàòåìàòè÷åñêà åíöèêëîïåäèÿ
  http://functions.wolfram.com

  46. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß :: "Áåëûå ïÿòíà" òåõíîëîãèè
  Translate this page , , , ENGLISH. , , , . , , ,
  http://www.prognoz.vsau.ru/russian/technology/technology.shtml?page=unsolved_pro

  47. Circuit Theory Chapter 1- Problems
  Translate this page - H/NetLab. . ( 1 )
  http://www.teipir.info/HGD/CS/Unsolved_Problems/From_Chapter-01/problems-1.htm
  - H/NetLab
  Ôï ó÷Þìá Á.1 äåß÷íåé Ýíá óÞìá x(t). Ó÷åäéÜóôå ôá ðáñáêÜôù óÞìáôá:
  -x(-t) x(t-1) x(2t) x(t/2) Ó÷çìáôßóôå Ýíá ðåñéïäéêü óÞìá f(t) ìå ðåñßïäï Ô=8, åðáíáëáìâÜíïíôáò ôï óÞìá ôïõ ó÷Þìáôïò Á.1. éá ôï f(t) õðïëïãßóôå ôçí ìÝóç ôéìÞ êáé ôçí ôéìÞ RMS Áðïäåßîôå üôé ôï ìéãáäéêü åêèåôéêü óÞìá e jùt Âñåßôå ôçí ðåñßïäï ôïõ óÞìáôïò x(t)=5óõít êáé õðïëïãßóôå ôçí ðåñßïäï ôïõ f(t)=x (t), áöïý ðñþôá áðïäåßîåôå üôé åßíáé ðåñéïäéêü. x(t)u(t-6) x(t)u(4-t) x(t)ä(t-5) x(t)ä(2t-6),
  ìå x(t) ôï óÞìá ôïõ ó÷Þìáôïò Á.2 Ôï ó÷Þìá Á.3 äåß÷íåé ôçí ó÷Ýóç åéóüäïõ x(t) åîüäïõ y(t) åíüò óõóôÞìáôïò. ÅêöñÜóôå ôçí ó÷Ýóç áõôÞ áíáëõôéêÜ êáé åîåôÜóôå áí ôï óýóôçìá åßíáé ãñáììéêü êáé ÷ñïíéêÜ áìåôÜâëçôï. : 5tä(t) çì(t)ä(t) êáé e ä(t) óõí(0.5t)ä(t-ð) f(t)=2t[u(t-1)-u(t-2)] x(t)=u(t-1)-2u(t-2)+u(t-3) x(t)=çìt[u(t-2ð)-u(t-9ð/2)] x(t)=10ä(t-2)-10ä(t-4). Ôï óçìá ôïõ ó÷Þìáôïò A.4 åßíáé ðåñéïäéêü ìå ðåñßïäï Ô. Õðïëïãßóôå êáé ó÷åäéÜóôå ôï Üñôéï êáé ðåñéôôü ìÝñïò ôïõ êáé åëÝãîôå ôçí ðåñéïäéêüôçôÜ ôïõò.
  (á) Ó÷åäéÜóôå ôçí e(t) êáé åêöñÜóôå ôçí ìå âçìáôéêÝò.

  48. The Database Of Integer Sequences, Part 41 Part Of The On-Line
  a href= http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems/2186.asp On a Generalized FermatWiles Equation /a Abbreviated version of page
  http://www.research.att.com/~njas/sequences/eisBTfry00041.txt
  The first 1 million digits of the square root of 7 %H A010465 S. Plouffe, Plouffe's Inverter, sqrt(7) to 100000 digits %Y A010465 Sequence in context: A087428 A115508 A021382 this_sequence A065630 A110633 A119250 %Y A010465 Adjacent sequences: A010462 A010463 A010464 this_sequence A010466 A010467 A010468 %K A010465 nonn,cons %O A010465 1,1 %A A010465 njas %I A065630 %S A065630 1,2,6,4,5,12,3,8,9,10,11,24,25,13,7,16,17,18,19,20,21,22,23,48,49,50,51,26,27,14,15,32,33, %T A065630 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,96,97,98,99,100,101,102,103,52,53,54,55,28,29,30, %U A065630 31,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 %N A065630 Permutation of N induced by rotating the node 3 left in the infinite planar binary tree. The third row of A065626. Inverse of A065629. %H A065630 Index entries for sequences that are permutations of the natural numbers <=k Visualization of longest zigzag paths fitting into circle of diameter 2. Pythagorean Quadruple. %Y A097265 Cf. A096907, A096908, A096909. %Y A097265 Sequence in context: A059773 A127399 A088438 this_sequence A074208 A066043 A066678 %Y A097265 Adjacent sequences: A097262 A097263 A097264 this_sequence A097266 A097267 A097268 %K A097265 nonn %O A097265 1,1 %A A097265 Ray Chandler (rayjchandler(AT)sbcglobal.net), Aug 15 2004 %I A074208 %S A074208 2,6,4,9,14,6,8,10,15,14,20,24,27,22,16,12,39,24,48,34,18,20,52,90,40, %T A074208 46,42,28,68,78,32,56,45,62,84,24,70,48,66,44,63,30,50,82,78,52,116,90, %U A074208 75,40,132,96,80,42,36,106,99,68,148,120,130,118,64,56,117,54,136,112 %N A074208 Least k >1 such that n divides sigma(k)-k. %F A074208 sum(k=1, n, a(k)) seems to be asymptotic to c*n^2 with probably 0.8

  49. Scurma Science Math Research Open Problems
  s of some unsolved problems and numerous links to other collections. http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems/......
  http://www.allenachrichten.de/Science/Math/Research/Open_Problems/

  50. Micoots
  micoots.com MySpace Advanced! FREE Webmail, FREE Photo Galleries, FREE On-Line Games, FREE Downloads, FREE Classifieds, FREE Weblogs (Blogs), FREE Forums,
  http://www.micoots.com/index.php?option=com_physicshelp&page=unsolved_problems.h

  51. AI-Jane Forums :: View Topic - Unsolved Problems
  http//en.wikipedia.org/wiki/unsolved_problems The lists contain rather common stuff you would never think that s a mystery, like, what causes anything to
  http://ai-jane.org/forums/viewtopic.php?t=4294&sid=035697b77d7940c428e88db7164d0

  52. Übersicht
  Translate this page Unsolved math problems, http//www.mathsoft.com/mathsoft_resources/unsolved_problems/ 1999.aspx. Physlets, http//www.walter-fendt.de/ph11d/index.html
  http://home.arcor.de/herovanjindelt/
  essential

  aktuell

  SciNat

  MathNatBooks
  ...
  coHero
  Tabelle 1: essential
  Links into a miraculous web
  Links controlled: 1.November 2007
  Mit Tabellenprogramm beim Surfen Links gespeichert Links safed with spread-sheet and sometimes changed into html Und gelegentlich in html umgewandelt Mark, (c)opy me, insert
  Hero.van.Jindelt@gmx.de
  www.w3.org

  http://babelfish.altavista.com
  google-sprachtools=languagetools
  http://www.systransoft.com
  Dictionary, explains go=a game, go =walking http://go.dict.die.net Chinesische Schrift http://www.arte.tv/de/geschichte-gesellschaft/archivs/China/Sprache-SchriftDie-interaktive-Animation/386032.html Findet Leute, Diskussionsforen=Groups, und http://www.google.com Der groessere Rest http://www.ub.uni-bielefeld.de/biblio/search Jede Suchmascine Webseiten- Archiv http://www.archive.org/web/web.php Click on: cached or im Cache Search with google on-line-encyclopaedia,multi-languages http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page AFAIC is an abbreviation, they explain http://www.gaarde.org/acronyms One laptop for every child http://wiki.laptop.org/go/One_Laptop_per_Child

  53. Category:Unsolved Problems - Wikivisual
  Retrieved from http//en.wikivisual.com/index.php/Categoryunsolved_problems . Categories Underpopulated categories Problems
  http://en.wikivisual.com/index.php/Category:Unsolved_problems
  Francais English
  Category:Unsolved problems
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation search
  For more information, see the article about List of unsolved problems

  It has been requested
  that this category be populated.
  Please add the following category tag to any articles or categories that belong here: [[Category:Unsolved problems]] es:Categor­a:Problemas no resueltos ko:분류:미해결 문제 ja:Category:未解決問題
  Pages in category "Unsolved problems"
  There are 4 pages in this section of this category.
  F
  T
  Retrieved from " http://en.wikivisual.com/index.php/Category:Unsolved_problems Categories Underpopulated categories Problems Views Personal tools Navigation Search Toolbox

  54. 2006 New 2008 March: Michigan Asparagus Advisory Board Promotes The Production A
  unsolved_problems Including the list of 50 problems of Bondy and Murty with current status. Compiled by Stephen C. Locke.
  http://www.science.now2007.com/website.56887.Michigan_Asparagus_Advisory_Board.h
  About site: Agriculture/Horticulture/Vegetables/Asparagus - Michigan Asparagus Advisory Board Return to Science
  About site: http://www.dzzt.com/nph-13232.cgi/010110A/http/www.asparagus.com

  Title: Agriculture/Horticulture/Vegetables/Asparagus - Michigan Asparagus Advisory Board Promotes the production and sale of the vegetable, and assists in research. Also includes recipes, nutritional information and details on the asparagus industry in Michigan.
  Alexa statistic for http://www.dzzt.com/nph-13232.cgi/010110A/http/www.asparagus.com
  Please visit: http://www.dzzt.com/nph-13232.cgi/010110A/http/www.asparagus.com
  Related sites for http://www.dzzt.com/nph-13232.cgi/010110A/http/www.asparagus.com
  A non-governmental and a non-profit-making organisation aimed at fostering the study of peatlands, mires and peat. Membership, national committees, events and news. One of Ireland's leading environmental campaigning groups, with information on bogs, press releases, fundraising, education and contacts. Providing information about this project involved in restoring and conserving active blanket bog of European importance in North Scotland. Provides news, articles and information on events relating to peatland management. Also has a discussion forum.

  55. Category:Unsolved Problems
  http//pediaview.com/openpedia/Categoryunsolved_problems. All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
  http://pediaview.com/openpedia/Category:Unsolved_problems
  Category:Unsolved problems
  Unsolved problems: category for problems of a theoretical nature. See list of unsolved problems
  Subcategories
  This category has the following 10 subcategories, out of 10 total.
  C
  C cont.
  L
  M
  N
  P
  Pages in category "Unsolved problems"
  The following 3 pages are in this category, out of 3 total.
  F
  Wikipedia content modification information:
  • This page was last modified on 3 December 2007, at 21:15.
  Wikipedia Authorship and Review
  Wikipedia content provided here is not reviewed directly by PediaView.com. Wikipedia content is authored by an open community of volunteers and is not produced by or in any way affiliated with PediaView.com.

  56. Category:Unsolved Problems - Wikipedia, The Free Encyclopedia - Darmowe.org.pl
  Retrieved from index.php?wiki=Categoryunsolved_problems . Categories Problems Mysteries. © 2007 Wikipedia All text is available under the terms of the
  http://darmowe.org.pl/stronki/wiki/index.php?wiki=Category:Unsolved_problems

  57. Category:Unsolved Problems In TutorGig Encyclopedia
  Categoryunsolved_problems, Email this to a friend Categoryunsolved_problems Categoryunsolved_problems top Categoryunsolved_problems
  http://www.tutorgig.com/ed/Category:Unsolved_problems
  Category:Unsolved problems Encyclopedia Search: in Tutorials Encyclopedia Dictionary Entire Web Store Tutorials Encyclopedia Dictionary Web ... Email this to a friend
  Category:Unsolved problems
  List of unsolved problems popcat Category:Problems
  Source: Wikipedia GNU FDL. Edit this article
  Related Links in Category:Unsolved problems
  Search the web for Category:Unsolved problems Search for tutorials in Category:Unsolved problems Search Encyclopedia for Category:Unsolved problems Search for Category:Unsolved problems in TutorGig Dictionary Search for Category:Unsolved problems in Open Directory Search for Category:Unsolved problems in TutorGig Store Search for Category:Unsolved problems in PriceGig
  Help build the largest human-edited directory on the web. Submit a Site Open Directory Project Become an Editor Related links are provided by Open Directory Project.
  Advertisement
  Category:Unsolved problems in TutorGig Encyclopedia
  top

  Home
  Add TutorGig to Your Site Privacy Statement

  58. BrainDex The Knowledge Source - Free Online Encyclopedia
  Retrieved from http//www.braindex.com/encyclopedia/index. php/Categoryunsolved_problems . Categories Unsolved problems in? Underpopulated categories
  http://www.braindex.com/encyclopedia/index.php/Category:Unsolved_problems

  59. Unsolved Problems - Wikinfo
  Adapted from the Wikipedia article, unsolved_problems Retrieved from http//www.wikinfo.org/index.php/unsolved_problems
  http://www.wikinfo.org/index.php/Unsolved_problems
  Unsolved problems
  From Wikinfo
  Jump to: navigation search
 • REDIRECT List of unsolved problems
 • References
  Retrieved from " http://www.wikinfo.org/index.php/Unsolved_problems Views Personal tools Navigation Search Toolbox

  60. Physics: Unsolved Problems In Physics
  Unsolved problems in physics. The following is an incomplete list of outstanding problems in physics. Some of these problems are theoretical, meaning that
  http://www.informationslurp.com/Physics/Unsolved_problems.html
  Unsolved problems in physics
  * Why are we here * Where are we going
  Useful Links
  This content from Wikipedia is licensed under the GNU Free Documentation License
  Popular Searches
  How to

  Physics

  History

  Companies
  ...
  History of Computing

  Information Resources
  Biographical Dictionary
  Encyclopedia Dream Dictionary XML Feeds
  You May Also be Interested in ...
  Find Information - Encyclopedia - Facts - Reference - Look Up
  Web http://www.informationslurp.com InformationSlurp.com
  - Useful Facts and Fascinating Trivia Search Contact Resources Privacy ... health

  Page 3     41-60 of 74    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | Next 20

  free hit counter